top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

1) Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), smlouvy o účasti v online programu  (dále jen „smlouva o účasti v online programu“) uzavírané mezi poskytovatelkou a klientem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.

 

2) Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je

 

Lucie Malinová, IČO: 87626560

Gruzínská 61

503 41 Hradec Králové

e-mail: malinova.luciie@email.cz

tel.: 774 079 993

 

(dále jen „poskytovatelka“)

 

 

3) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

 

4) Při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů jsou poskytovatelkou považovány za správné.

 

5) Poskytovatelka není plátcem DPH.

 

6) Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK).

 

7) Náklady vzniklé klientovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle těchto obchodních podmínek (zejména náklady na internetové připojení) nese klient.

 

8) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

 

9) Případné chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky je poskytovatelka oprávněna opravit na základě e-mailové komunikace.

 

10) Klient je osoba, která s poskytovatelkou uzavře smlouvu dle těchto obchodních podmínek nebo s ní jinak jedná bez rozdílu, zda jde o spotřebitele nebo podnikatele.

 

11) Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 

12) Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

13) Poskytovatelka si vyhrazuje právo odmítnout objednávku klienta, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt.

 

14) Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí poradenství nebo smlouvy o členství.

II. Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi on-line produkt a/nebo zajistit poskytované členství a závazek klienta uhradit za požadovaný produkt nebo službu odměnu.

a) On-line produkt - online kurz Jak na správný začátek kojení

1) On-line produktem se rozumí online kurz s nebo bez aktivní účasti poskytovatelky.

 

2) Online programem se rozumí školení, které nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet. 

 

3) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce www.luciemalinova.cz. Aktuální on-line produkty jsou prezentovány na webových stránkách poskytovatelky https://www.luciemalinova.cz/jak-na-spravny-zacatek-kojeni.

 

4) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazením platby.

 

5) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem. 

 

6) Přístupové údaje k zpřístupnění online programu obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny online programu. V případě, že by klientovi nedorazily přístupové údaje k zpřístupnění online programu, je nutné informovat poskytovatelku.

7) Poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v poporodním období klienta, neboť to, co bude klient aplikovat za rady, je pouze jeho odpovědnost. Poskytovatelka taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím on-line produktů klientem.

8) Žádný z on-line produktů nenahrazuje zdravotní péči a poskytovatelka se zříká jakékoliv zodpovědnosti za užití metod.

b) On-line produkt - online kurz Kojím plně od začátku

1) On-line produktem se rozumí online kurz s nebo bez aktivní účasti poskytovatelky.

 

2) Online programem se rozumí školení, které nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet. 

 

3) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce www.luciemalinova.cz. Aktuální on-line produkty jsou prezentovány na webových stránkách poskytovatelky https://www.luciemalinova.cz/kojimplneodzacatku.

 

4) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazením platby.

 

5) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem. 

 

6) Přístupové údaje k zpřístupnění online programu obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny online programu. V případě, že by klientovi nedorazily přístupové údaje k zpřístupnění online programu, je nutné informovat poskytovatelku.

7) Poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v poporodním období klienta, neboť to, co bude klient aplikovat za rady, je pouze jeho odpovědnost. Poskytovatelka taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím on-line produktů klientem.

8) Žádný z on-line produktů nenahrazuje zdravotní péči a poskytovatelka se zříká jakékoliv zodpovědnosti za užití metod.

III. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

 

1) On-line produkt je výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

 

2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

 

3) Veškerá vide, texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

IV. Práva spotřebitele

 

1) Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele: 

 

a)   Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách.

 

b)   Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

 

c)      Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

d)   Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) a c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“

 

e)   Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

V. Závěrečná ustanovení

 

1) Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2) Poskytovatelka si vyhrazuje právo na změnu obsahu obchodních podmínek. Aktualizované znění obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách poskytovatelky a informace o změně obchodních podmínek bude podle volby poskytovatelky učiněna zpravidla odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním obchodních podmínek na klientem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím 30 dní ode dne, kdy byla klientovi změna obchodních podmínek oznámena.

 

3) V případě, že klient nebude s příslušnou změnou obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny obchodních podmínek. V případě, že klient nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.

 

4) Zvláštní ujednání mezi poskytovatelkou a klientem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

 

5) Odpověď klienta s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

 

6) Poskytovatelka ani klient si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 

7) Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o právech klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete na webový stránce poskytovatelky.

 

8) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

 

9) Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2021.

bottom of page