top of page

Ochrana osobních údajů

Lucie Malinová, IČ: 87626560

Gruzínská 61

503 41 Hradec Králové

 

malinova.luciie@email.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Lucie Malinová, IČ: 87626560, Gruzínská 61, 503 41 Hradec Králové
(dále jen „správce“) pro:

 

1.   marketingové účely správce, tj. zejména nabízení zboží a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, zboží, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.

 

2.   účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

 

3. uzavírání kupní smlouvy při zakoupení online programu či poradenství.

 

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10 let ode dne jeho udělení.

 

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.

 

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem.

 

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů).

 

Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

bottom of page